Wednesday, September 18, 2013

ယံုၾကည္သူမ်ား၏ အခြင့္အာဏာ

by: Rev. San Cung Nung

အိမ္ေထာင္မိသားစုမွစ၍ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီ၊ အသင္းေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ အသီးသီးတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အာဏာထားတတ္ၾကစၿမဲ ျဖစ္သည္။ ထုိအာဏာကုိ မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳတတ္ပါက ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏုိင္သကဲ့သုိ႔၊ မွားယြင္းစြာ သံုးစြဲမိပါက အာဏာအလြဲသံုးစားသည္ဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္မ်ားသည္လည္း မိမိရရွိထားေသာ အခြင့္အာဏာကုိ အသံုးခ်တတ္သူမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။

အခြင့္အာဏာကုိ မည္သုိ႔ရရွိႏုိင္သနည္း

သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတုိင္း ဘုရားသခင္သည္ လူသားကုိ ဖန္ဆင္းသည့္အခါ “ပင္လယ္ငါးတုိ႔ကုိ လည္းေကာင္း၊ မုိးေကာင္းကင္ငွက္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ သားယဥ္တုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ေျမတျပင္လံုးႏွင့္တကြ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရိစၦာန္အေပါင္းတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း အုပ္စုိးေစ” ဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ထုိ႔အျပင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ပံုသဏၭာန္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထးေသာ လူေယာက်္ားႏွင့္ လူမိန္းမတုိ႔ကုိလည္း “အခ်င္းတုိ႔ မ်ားျပားစြာ ေမြးဖြားၾကေလာ့။ ေျမႀကီးကုိ ျပည့္ေစ၍ ႏုိင္ၾကေလာ့” ဟူ၍ အခြင့္အာဏာေပးထားခဲ့သည္ (ကမၻာဦး ၁း၂၆-၂၈)။ သုိ႔ေသာ္ လူသည္ ဘုရားသခင္၏ စကားကုိ နာမခံဘဲ စာတန္စကားနားေထာင္၍ အျပစ္ျဖစ္လာေသာအခ်ိန္မွစ၍ ထုိအခြင့္အာဏာစက္ မ်ားကုိ လက္လႊတ္ဆံုး႐ႈံးခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္ အခြင့္အာဏာကုိ လူတုိ႔အား တုိက္႐ုိက္ မေပးေတာ့ဘဲ သားေတာ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ထံသုိ႔ အပ္ႏွံခဲ့သည္။ ေယ႐ႈက “ေကာင္းကင္ဘံု၌လည္းေကာင္း၊ စီရင္ပုိင္ေသာ အခြင့္တန္ခုိးရွီသမွ်ကုိ ငါခံရၿပီ” (မႆဲ ၂၈း၁၈) ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ ဘုရားသခင္သည္ ထုိအခြင့္အာဏာကုိ လူသားတုိ႔ထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံရန္ အလုိရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ပထမဦးဆံုး ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ လက္ခံရမည္။ သုိ႔မွသာလွ်င္ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ရရွိၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ရွိေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား ရရွိခံစားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ (ေယာဟန္ ၁း၁၂)။

ထုိမွ်မက ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယံုၾကည္လက္ခံေသာသူတုိင္းတုိ႔သည္ မင္းစည္းစိမ္ရွိယဇ္ ပေရာဟိတ္မ်ဳိး၊ သန္႔ရွင္းေသာလူမ်ဳိး၊ ပုိင္ထုိက္ေတာ္မူေသာ အေပါင္းအသင္း (၁ ေပတ႐ု ၁း၉) ျဖစ္ျခင္း၊ ရွင္ဘုရင္အရာ၌လည္းေကာင္း၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္အရာ၌လည္းေကာင္း ခန္႔ထားျခင္းကုိ ခရစ္ေတာ္၏ အေသြးေတာ္အားျဖင့္ ခံစားခြင့္ရရွိၾကသည္ (ဗ်ာဒိတ္ ၁း၅-၆)။ ဤေလာက၌ ေနရေသာ္လည္း ေလာကအတြက္မဟုတ္၊ ေလာကႏွင့္မပတ္သက္ေသာ ဘုရားသခင္၏ မိသားစု၀င္ အိမ္ေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ (ဧဖက္ ၂း၁၉)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ေနေသာသူမ်ား ဆက္သြယ္ေနေသာသူမ်ားျဖစ္သည္ သာမက ဘုရားသခင္ေပးေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ အသံုးခ်ခြင့္ရရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေယ႐ႈက “ငါ့ကုိ ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ငါျပဳေသာအမႈတုိ႔ကုိ ျပဳလိမ့္မည္။ ထုိအမႈထက္သာ၍ ႀကီးေသာ အမႈတုိ႔ကုိလည္း ျပဳလိမ့္မည္” (ေယာဟန္ ၁၄း၁၂) ဟူ၍ ကတိေပးခဲ့သည္။

သင္းအုပ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ

by: Rev. San Cung Nung

သင္းအုပ္သည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသင္းေတာ္တစ္ခုလံုး၏ တုိးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းသည္ သူ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းေပၚတြင္ အဓိက မူတည္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အသင္းေတာ္သည္ ေလာကီအဖြဲ႕အစည္း မဟုတ္သျဖင့္ အာဏာထား၍ အုပ္စုိးရန္ မဟုတ္ဘဲ၊ သမၼာတရားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ အထူးလုိအပ္သည္။ ရွင္ေပတရုသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံေတာင္းပန္စကားေျပာဆုိရာတြင္ “ဘုရားသခင္၏ သိုးေတာ္စုကို ထိန္းျခင္းအမႈႈမွာ အႏုိင္ထိန္းရေသာေၾကာင့္ မဟုတ္၊ မစင္ၾကယ္ေသာ စီးပြားကို တပ္မက္ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ၊ အလိုလုိ ေစတနာစိတ္ရွိ၍ ၾကည့္႐ႈအုပ္ထိန္းၾကေလာ့။ အသီးအသီးအုပ္ေသာ အသင္းေတာ္တုိ႔ကို အာဏာထား၍ အစုိးတရျပဳသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ သိုးေတာ္စုေ႐ွ႕မွာ ပံုသက္ေသကို ျပေသာသူ ျဖစ္ၾကေလာ့” (၁ေပ ၅း၂-၃)ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍၊ သင္းအုပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အသင္းေတာ္ကို မိမိဆႏၵသေဘာအရ ႀကိဳက္သလုိ ေမာင္းႏွင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ သိုးေတာ္စုမ်ား၏ေရွ႕မွ ဦးေဆာင္လမ္းျပ၍ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ သိုးတို႔သည္ သိုးထိန္း ဦးေဆာင္လမ္းျပသည့္အတိုင္း လုိက္ေလွ်ာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အဓိပၸါယ္

ခရစ္ယာန္ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္၍၊ ေလာကီေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့့္ ျခားနားမႈ ရွိသည္။ ေယ႐ႈကလည္း “သင္တို႔သိသည္အတုိင္း ေလာကီမင္းတို႔သည္ အစုိးတရ ျပဳတတ္ၾက၏။ အကဲအမွဴးတုိ႔သည္ အာဏာ ထားတတ္ၾက၏။ သင္တို႔မူကား ထိုသို႔ မျပဳၾကႏွင့္။ သင္တို႔တြင္ အကဲအမွဴး ျပဳလုိေသာသူသည္ သင္တုိ႔အေစခံ ျဖစ္ရမည္။ သင္တို႔တြင္ အထြတ္အျမတ္ လုပ္ခ်င္ေသာသူသည္လည္း အလံုးစံုတုိ႔၏ ေစခုိင္းရာ ကၽြန္ျဖစ္ရမည္” ဟု ေျပာပါသည္ (မာကု ၁၀း၄၂-၄၄)။ ရွင္ေပါလုကလည္း မိမိကိုယ္ကို ေယ႐ႈခရစ္၏ ကၽြန္ဟူ၍ ေျပာခဲ့သည္ (ေရာမ ၁း၄၊ ၁ေကာ ၉း၁၉၊ ဖိလိ ၁း၁)။ 

အဂၤလိပ္ သမၼာက်မ္း King James Version ထဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈဟူေသာ ေ၀ါဟာရကို ေျခာက္ႀကိမ္သာ အသံုးျပဳထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဘုရားသခင္က “ငါ၏ ကၽြန္” သို႔မဟုတ္ “ငါ၏ အေစခံ” ဟူ၍ အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဤအရာမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ သင္းအုပ္ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အႀကီးအကဲလုပ္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ လူတကာ၏ အေစခံကၽြန္အျဖစ္ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ကမၻာေက်ာ္ စာေရးဆရာ John C. Maxwell က “ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္းျဖစ္သည္” ဟုဆုိပါသည္။ ဤအဆုိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အထူး ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိပါသည္။ ေလာကီအဖြ႔ဲအစည္းႏွင့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္း ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈသည္ အဓိက အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အသင္းေတာ္ႏွင့္ သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆရာ/မႀကီး၊ ဒါ႐ိုက္တာႀကီး၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဥကၠဌႀကီး၊ သိကၡာေတာ္ရဆရာႀကီး စသည့္ ရာထူးမ်ားက ေနရာယူ ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ခႏာၶကိုယ္ တည္းဟူေသာ အသင္းေတာ္ႏွင့္ သာသနာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေ႐ွ႔မွဦးေဆာင္မႈျပဳျခင္းထက္ မိမိႀကိဳက္သလုိ ေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္ သာ၍ မ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ေယ႐ႈက ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပက္သက္၍ “လူသားသည္ သူတပါးကို ေစစားျခင္းငွါမလာ၊ သူတပါး အေစကို ခံျခင္းငွါ၎င္း၊ မိမိအသက္ကို စြန္႔၍ လူမ်ားကို ေရြးျခင္းငွါ၎င္း ၾကြလာသတည္း” ဟု ေျပာပါသည္ (မာကု ၁၀း၄၅)။ ေယ႐ႈကုိယ္တုိင္ တပည့္ေတာ္မ်ား၏ ေျခေထာက္မ်ားကို ေဆးေၾကာေပးျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႔ျပသခဲ့ရာ “ဤအရာမ်ားကို သင္တုိ႔သိ၍ သိသည္အတိုင္း က်င့္လွ်င္ မဂၤလာရွိ၏” ဟု ေျပာပါသည္ (ေယာဟန္ ၁၃း၁၇)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ခ်စ္ျခင္းကုိ အေျခခံ၍ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသေဘာႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ လူမ်ားကို ဦးေဆာင္မႈျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္သူမ်ားကို တပည့္ေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစ၍၊ ခရစ္ေတာ္၏ အသက္တာႏွင့္ တူေသာ အသက္တာမ်ိဳး ရရွိလာေစရန္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Monday, September 16, 2013

ေနာင္တ တရား

by: Rev. San Cung Nung

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲမွာ အၿမဲရွိေနတဲ့ "ေနာင္တ တရား" အေၾကာင္းကို ေ၀ငွလိုပါတယ္။ ေနာင္တတရား ဆိုတာ ခရစ္ယာန္ၾသ၀ါဒသြန္သင္ခ်က္ထဲက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ေပမယ့္ အနည္းဆုံး ေဟာတဲ့အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္ၿပီးဂ႐ုမစိုက္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၾကတဲ့ အခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။သိပ္ၿပီးဂ႐ုမစိုက္၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ၾကတဲ့အရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေနာင္တရ ရမယ္လို႔ေျပာရင္ ေနာင္တရစရာ မလိုပါဘူးလို႔ ျပန္ေျပာမယ့္လူ ရွိပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာင္တ တရားဆိုတာ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာထဲမွာ ကမၻာဦးက်မ္းကေန ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအထိအမ်ားဆုံးသုံးတဲ့ စကားလုံးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ကိုယ္တိုင္ ေနာင္တရ ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဘုရားသခင္က ခ်စ္ျခင္းေမတၲာရွင္ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုၿပီး လူေတြက ေနာင္တတရားကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ခံယူၾကတယ္။ ဘာပဲလုပ္လုပ္ခႊင့္လႊတ္တယ္၊ ခ်စ္တယ္ ဆိုၿပီး ေနာင္တတရားကို သိပ္မေျပာခ်င္ ၾကေတာ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ဖက္မွာ ဘုရားသခင္က ခ်စ္ျခင္းေမတၲာရွင္ဖစ္သလို တရားစီရင္မယ့္သူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ လုံး၀မေမ့သင့္ဘူး။ မိခင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ေယာက်္ားေလး ေမြးမယ္၊ မိန္းကေလး ေမြးမယ္ဆိုတာ သူ ဆုံးျဖတ္လို႔ မရဘူး။ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့အတိုင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ယုံၾကည္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လို အသက္ရွင္ရမယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းသိၾကေပမယ့္ အဲဒီလို အသက္မရွင္မိတာကို ေနာင္တရဖို႔ျဖစ္တယ္။

ဘာေတြကိုေနာင္တရ ရမွာလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆုေတာင္းရမယ္ဆိုတာ သိၾကေပမယ့္ ဆုမေတာင္းၾကတာကို ဒီေန႔အထိ ခရစ္ယာန္ေတြက အျပစ္လို႔ မျမင္ၾကဘူး။ က်မ္းစာဖတ္ၿပီး က်မ္းစာအတိုင္း အသက္ရွင္ဖို႔ သိၾကေပမယ့္မဖတ္ခ်င္၊ အသက္မရွင္ခ်င္ၾကတာကိုလည္း အျပစ္မျမင္ၾကဘူး။ ဒီလိုပဲ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ ေပးရမယ္ဘုရားေက်ာင္းသြားၿပီး ဘုရားရွိခိုးရမယ္ဆိုတာ သိေနေပမယ့္ သိသိႀကီးနဲ႔ မေပးတာ၊ မသြားတာကို အျပစ္လို႔ မျမင္ၾကေတာ့ဘူး။ ဆုေတာင္းဖို႔ဆိုတာ မခက္တာ့ ထမင္းစားခ်ိန္၊ အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္မွာပဲ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ ဘုရားသခင္က သူနဲ႔အခ်ိန္အမ်ားႀကီးယူဖို႔ ျဖစ္ေစခ်င္ေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က အခ်ိန္သိပ္မယူခ်င္ၾကဘူး။ ဒီကေန႔ ခရစ္ယာန္ေတြ အျပစ္လုပ္ေနၾကတာကို အျပစ္လို႔ မထင္တဲ့ ျပဳမူက်င့္ႀကံျခင္းေတြကို ေနာင္တရဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေတြ ေနာင္တရမလဲဆိုတာကို လူတိုင္း မိမိကိုယ္ကိုသိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္တတရားက ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးသလဲဆိုရင္ ဓမၼေဟာင္းထဲမွာ ပေရာဖက္ေတြ၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးေတြ၊ တိုင္းႏိုင္ငံေတြ၊ လူမ်ိဳးတိုင္း ဘုရားသခင္ဆီက ထြက္သြားၿပီး မိမိႀကိဳက္သလို အသက္ရွင္ၾကတယ္။ ဘုရားသခင္ကို ပုန္ကန္တဲ့ ဘ၀ကေနျပန္လာၿပီး ေနာင္တရၾကဖို႔ မိန္႔ဆိုထားပါတယ္ (ေယဇေက်လ ၁၈း ၃၀-၃၂)။ ဘုရားသခင္က လူသားတြကို အျပစ္ကင္းတဲ့ဘ၀နဲ႔ ဖန္ဆင္းထားေပမယ့္ အျပစ္ထဲက်သြားတဲ့အခါမွာ မ်ိဳးဆက္အလိုက္ အျပစ္ေတြ လုပ္လာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓမၼေဟာင္းထဲမွာ ေနာင္တတရားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အရာအမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မ္းစာဖတ္တဲ့အခါ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ၊ ဘာေတြသြန္သင္ထားတယ္ဆိုတာသိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ႏွစ္ျခင္းဆရာေယာဟန္ရဲ႕ ပထမဦးဆုံးတရားေဟာခ်က္က "ေနာင္တရၾကေလာ့။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္လုနီးၿပီး" ဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယ႐ႈ ခရစ္ကိုယ္တိုင္ ေကာင္းကင္ဘုံကို မတက္ၾကြမီ လူမ်ိဳးတိုင္းအေပၚ ေနာင္တတရားကို ေဟာၾကားဖို႔ တပည့္ ေတာ္မ်ားကိုမွာထားပါတယ္ (ရွင္လုကာ ၂၄း၄၇)။

ထာ၀ရဘုရား၏ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာသူ

by: Rev. San Cung Nung

ေလာကမွာ မိဘမ်ား၏ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာသားသမီးတုိ႔သည္ မဂၤလာရွိၾကၿပီး၊ ေကာင္းႀကီး ခံစားၾကသည္။ မိဘကုိ ခ်စ္တတ္ေသာသူ၊ မိဘစကားကုိ နာခံေသာသူ၊ မိဘမ်က္ႏွာကုိ ရွာေသာသူတုိ႔သည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားကုိ ၾကြယ္၀စြာ ခံစားထုိက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒါ၀ိဒ္၏ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘုရားသခင္က သူ႕အား “စိတ္ႏွလံုးေတာ္ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာသူ” ဟူ၍ ႏွစ္ႀကိမ္ထူးျခားစြာ မွတ္တမ္းတင္ထား သည္ (၁ ဓမၼရာဇ၀င္ ၁၃း၁၄။ တမန္ေတာ္ ၁၃း၂၂)။ ဒါ၀ိဒ္၌ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေသာ္ျငားလည္း ဘုရားသခင္၏ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကုိ သမၼာက်မ္းစာ သြန္သင္သည့္အတုိင္း အနည္းငယ္ ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

၁။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္ကုိးစားေသာသူျဖစ္သည္

ဒါ၀ိဒ္သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုိ စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ကုိးစားေသာသူ ျဖစ္သည္ (ေဟၿဗဲ ၁၁း၃၂-၃၄)။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ငယ္ရြယ္ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္သည္အထိ သူ၏ ဘ၀အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားကုိ ဆာလံက်မ္းတြင္ ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစသည္။ သူသည္ ထာ၀ရဘုရားကုိ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ယံုၾကည္ကုိးစား တတ္ေသာသူျဖစ္ေၾကာင္းကုိ၎င္း၊ ထာ၀ရဘုရားသာလွ်င္ သူ၏ ခုိလႈံရာ အားကုိးရာျဖစ္ေၾကာင္းကုိ၎င္း ဆာလံ သီခ်င္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဥပမာ ဆာလံ ၂၀း၇ တြင္ အခ်ဳိ႕ေသာသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔၏ စစ္ရထားမ်ားကုိ၎င္း၊ ျမင္းမ်ားကုိ၎င္း အားကုိးၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ငါတုိ႔မူကား ငါတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားကုိ အားကုိးၾက၏” (ေခတ္သံုးျမန္မာသမၼာက်မ္း) ဟုဆုိထားပါသည္။ ဒါ၀ိဒ္လူငယ္ေလးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း စစ္တုိက္ဖုိ႔ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ေသာ ေဂါလ်တ္သည္ သူ၏ စစ္လက္နက္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒိုင္းလႊား၊ လွံတံ၊ ဓါးႏွင့္ ဦးထုပ္မ်ားကုိ အားကုိးၿပီး ခ်ီတက္လာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဒါ၀ိဒ္သည္ ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ကုိသာ ကုိးစားၿပီး ေက်ာက္ခဲ တစ္လံုးႏွင့္ေဂါလ်တ္ကုိ ပစ္လုိက္ရာ လက္နက္တန္ဆာကုိ အားကုိးေသာ ေဂါလ်တ္သည္ ဒါ၀ိဒ္ပစ္လုိက္ေသာ ေက်ာက္ခဲကုိ မေရွာင္ႏုိင္သည္သာမက ကာကြယ္ႏုိင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ (၁ ဓမၼ ၁၇း၄၁-၄၉)။ သုိ႔ျဖစ္၍ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ ဒါ၀ိဒ္က “ထာ၀ရဘုရား၌ ခုိလႈံျခင္းသည္ လူကုိ ကုိးစားျခင္းထက္ သာ၍ ေကာင္း၏။ ထာ၀ရဘုရား၌ ခုိလႈံျခင္းသည္ မင္းကုိ ကုိးစားျခင္းထက္ သာ၍ ေကာင္း၏” (ဆာလံ ၁၁၈း၈) ဟု ရဲ၀ံ့စြာ ၀န္ခံႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ (ဆာလံ ၃၇း၅ ဆက္ဖတ္ပါ)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထာ၀ရဘုရားကုိ အားကုိးျခင္း၊ ကုိးစားျခင္း၊ ခုိလႈံျခင္းသည္ သူ၏ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ညီၫြတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၂။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ေသာသူ ျဖစ္သည္

ဒါ၀ိဒ္သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုိ ယံုၾကည္အားကုိးသည္သာမက ထာ၀ရဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ “အုိထာ၀ရဘုရားး၊ အကၽြႏ္ုပ္၏ ခြန္အားဗလတည္းဟူေသာ ကုိယ္ေတာ္ကုိ အကၽြႏ္ုပ္ခ်စ္ပါ၏” (ဆာလံ ၁၈း၁)။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ေရွာလုမင္းမွစ၍ ရန္သူအေပါင္းတုိ႔လက္မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကုိ ခံရေသာအခါ ႁမက္ဆုိေသာသီခ်င္း ျဖစ္ပါသည္ (၂ ဓမၼရာဇ၀င္ ၂၂)။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ထာ၀ရဘုရားကုိ စိတ္ႏွလံုး အႂကင္းမဲ့၊ ဥာဏ္ရွိသမွ်ႏွင့္ခ်စ္သည္သာမက ထာ၀ရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္္၊ ပညတ္ခ်က္၊ သြန္သင္ခ်က္၊ နည္းဥပေဒသတုိ႔ကုိလည္း အမွန္တကယ္ခ်စ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ ထုိတရားေတာ္မ်ားသည္ “ေရႊထက္မက မ်ားစြာေသာ ေရႊစင္ထက္ ႏွစ္သက္ဘြယ္ျဖစ္၍ ပ်ားရည္ထက္သာမက ပ်ားလပုိ႔ထက္ ခ်ဳိၾက၏” (ဆာလံ ၁၉း၇-၁၁)။ ယေန႔ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ၾကေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ သမၼာက်မ္းစာကုိ မခ်စ္ဘဲ၊ ထုိတရားေတာ္၏ သြန္သင္ခ်က္ကုိ ဂ႐ုမစုိက္ၾကသျဖင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမခံစားႏုိင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ စိတ္ႏွလံုးကုိ ျပဳျပင္ေစႏုိင္သည္။ မလိမၼာေသာသူတုိ႔ကုိ လိမၼာေစသည္၊ စိတ္ႏွလံုးကုိ ရႊင္လန္းေစလ်က္၊ မ်က္စိကုိ ရွင္းလင္းေစႏုိင္ပါသည္ (ဆာလံ ၁၉း၇-၉)။ ဒါ၀ိဒ္သည္ ထာ၀ရဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္ကုိ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာခ်စ္ေသာသူ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေတာ္ကုိ အၿမဲတမ္း တမ္းတေနေသာသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ထာ၀ရဘုရား၏ တင့္တယ္ျခင္း အသေရေတာ္ကုိ ဖူးျမင္၍၊ ဗိမာန္ေတာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာျခင္းအလုိ႔ငွါ၊ ထာ၀ရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္မွာ တစ္သက္လံုးေနရမည္အေၾကာင္းတည္းဟူေသာ အခြင့္တစ္ခုကုိ ထာ၀ရဘုရား၌ ငါဆုေတာင္းၿပီ။ ထုိအခြင့္ကုိ ရွာရဦးမည္” (ဆာလံ ၂၇း၄) ဟု ျမြက္ဆုိထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ အရာကုိ စြဲလန္း၍ တမ္းတေနၾက သနည္းဟု ေမးခြန္း ထုတ္ခ်င္ပါသည္။

အမႈေတာ္ေဆာင္ႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရား

by: Rev. San Cung Nung

နိဒါန္း

ယေန႔ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားစြာတုိ႔ဥည္ ဘုရားသခင္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခုိးေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရွိၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏုိင္သည့္ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားရွိၾကသျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းခံရေသာ သင္းအုပ္ ဆရာႀကီးမ်ား၊ ဧ၀ံေဂလိဆရာႀကီးမ်ားစသည္ျဖင့္ အမႈေတာ္ျမတ္၌ ဦးေဆာင္းေနၾကသည္။ ဘုရားသခင္ အင္မတန္မွ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူသျဖင့္ ဂုဏ္ယူစရာမ်ားစြာ ေတြ႕ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ထုိေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ သတိျပဳရမည့္အရာရွိေနသည္ကုိ အမႈေတာ္ေဆာင္တုိင္း သတိျပဳရန္လုိသည္။ ထုိအခ်က္မွာ “ကုိယ္က်င့္တရား” ျဖစ္ပါသည္။

ကုိယ္က်င့္တရားဆုိသည္မွာ

ကုိယ္က်င့္တရားသည္ လူတစ္ေယာက္ေန႔စဥ္ျပဳက်င့္သည္ အျပဳအမူ၊ အက်င့္စ႐ုိက္၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ က်င့္၀တ္တရား၊ အေလ့အထစသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။ ကုိယ္က်င့္တရားသည္ ကိုယ္ပုိင္စည္းကမ္း၊ ဓေလ့ထံုးစံ ႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ ကုိယ္ပုိင္စည္းကမ္းရွိေသာသူသည္ ကုိယ္က်င့္တရားရွိေသာသူ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္၏ ျပဳမူက်င့္ႀကံျခင္း၊ စ႐ုိက္၊ အေလ့အထျဖစ္သည့္ အိပ္ယာထျခင္း၊ အိပ္ရာ၀င္ျခင္း၊ စားေသာက္ျခင္း၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းစသည္တုိ႔သည္ က်င့္၀တ္တရားဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေနရာ၊ ေဒသအလုိက္ က်င့္ႀကံျပဳမူျခင္းသည္လည္း ကုိယ္က်င့္တရားကုိ လႊမ္းမုိးေစႏုိင္သည္။ စကားပံုပံု ““မုဆုိးနားနီးမုဆုိး တံငါနားနီးတံငါ”” ဟု ဆုိစၿမဲရွိသည္။ အရက္သမား၊ ေဆးလိပ္ကြမ္းယာသမား၊ မူးယစ္ေဆးသံုးစြဲတတ္သူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ေပါင္းသင္းေနထုိင္ၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါက တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္တြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။ ေမြးရာပါ အရက္သမားႏွင့္ ေဆးသမား လံုး၀ မရွိပါ။ ေဆးပညာအရ၊ မိခင္က အရက္ေသစာ၊ ေဆးလိပ္သံုးစြဲပါက ေမြးလာေသာ ကေလး ႀကီးျပင္းသည့္အခါ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာသမား ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ 

ဆရာႀကီး ဒီအယ္လ္မူးဒီက “တစ္ေယာက္တည္းေမွာင္မုိက္ထဲတြင္ ဘာလုပ္ေနသလဲ” ဆုိတာကုိ ကုိယ္က်င့္တရားဟု ေျပာပါသည္။ ဇနီး၊ သားမယား၊ ဆရာသမားမ်ားမရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘာလုပ္ေနသလဲ ဆုိတာ ကုိယ္က်င့္တရား ျဖစ္ပါသည္။ “ဘာလုပ္ေနသည္” ဆုိသည့္အခ်က္ကုိမူ ကာယကံရွင္သာ အသိဆံုး ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး တစ္ပါးေျပာဖူးသည္မွာ “ေလာကမွာ လိမ္လုိ႔မရတဲ့သူႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္။ တစ္ေယာက္က ဘုရားသခင္ျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ မိမိကုိယ္တုိင္ပဲ ျဖစ္တယ္” ဟု ဆုိပါသည္။ အျခားသူမ်ား ဆီမွာ ဘာမွ မလုပ္သလုိ ဟန္ေဆာင္၍ ေနႏုိင္ေသာ္လည္း ကုိယ့္ကုိယ္ကုိႏွင့္ ဘုရားသခင္ေရွ႕တြင္ ဟန္ေဆာင္၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါသည္။ ဘုရားတရားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ ကုိယ္က်င့္တရားသည္ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုိယ္က်င့္တရား ပ်က္ျပားေစေသာအရာမ်ား

မ်ားစြာေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္တုိ႔က ကုိယ္က်င့္တရားဟု ေျပာရာတြင္ အေသးအမႊားဟု ထင္ျမင္ယူဆ တတ္ၾကသည္။ အမွန္အားျဖင့္ဆုိလွ်င္ ထုိအေသးအေမႊားထင္ရသည့္ အက်င့္ကပင္လွ်င္ အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားကုိ ရစရာမရွိေအာင္ ဆြဲခ်တတ္ပါသည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ေက်ာက္တံုးႀကီး သို႔မဟုတ္ ေတာင္ႀကီးကုိ တုိက္၍ လဲက်သြားျခင္း မရွိပါ။ မည္သူမဆ ဂ႐ုမစုိက္ေသာ ေက်ာက္ခဲေလးတစ္လံုးက တစ္ေယာက္ကုိ ခလုတ္တုိက္လဲက်ေစၿပီး ေသြးထြက္ေစသည္ကုိ သတိျပဳရမည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားသည္ သာမန္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာ အမႈေတာ္ေဆာင္ႀကီးမ်ားကုိ ဆြဲခ်၍ ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါသည္။